Podmienky používania Platformy Autodoc Club - Obsah
 • Preambula
 • § 1 Registrácia
 • § 2 Ponúkané výhody/služby
 • § 3 Dostupnosť Platformy
 • § 4 Používanie Platformy
 • § 5 Zodpovednosť
 • § 6 Povinnosti Používateľa a zodpovednosť za zverejnený obsah
 • § 7 Vylúčenie zodpovednosti za rady a odporúčania
 • § 8 Odškodnenie
 • § 9 Ochranné známky a práva k priemyselnému vlastníctvu spoločnosti Autodoc
 • § 10 Lehota platnosti a ukončenie
 • § 11 Blokovanie
 • § 12 Ochrana osobných údajov
 • § 13 Zmeny zmluvy
 • § 14 Riešenie sporov online: informácie podľa čl. 14 ods. 1 nariadenia 2013/524/EÚ o riešení spotrebiteľských sporov
 • § 15 Spotrebiteľské rozhodcovské konanie: informácie podľa § 36 nemeckého zákona o riešení spotrebiteľských sporov (VSBG)
 • § 16 Záverečné ustanovenia
Autodoc Club – Podmienky používania Platformy – Preambula

Spoločnosť AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlín, Nemecko (ďalej len „Autodoc“) prevádzkuje na stránkach https://club.autodoc.sk/ Platformu (ďalej len „Platforma“), ktorá umožňuje Používateľom spravovať a vyhľadávať údaje o svojich vozidlách formou “online servisnej knižky“.

Fyzické a právnické osoby (ďalej len „Používatelia“) môžu na Platforme vyhľadávať takéto služby a dostávať odporúčania a rady týkajúce sa týchto služieb.

Na používanie tejto Platformy Používateľmi sa vzťahujú nasledujúce Podmienky (ďalej len „Podmienky používania“).

§ 1 Registrácia
 • 1.1 Na používanie všetkých funkcií tejto Platformy v plnom rozsahu je potrebná bezplatná registrácia Používateľa. To znamená súhlas Používateľa s týmito Podmienkami používania.
 • 1.2 Registrovať sa môžu len plnoleté fyzické osoby – jednotlivci spôsobilí na právne úkony (teda nie napríklad rodiny alebo manželské páry), právnické osoby a právne partnerstvá. Keď sa ako Používateľ registruje organizácia alebo podnik, osoba vykonávajúca registráciu zaručuje, že je oprávnená zastupovať túto organizáciu alebo podnik.
 • 1.3 Používatelia, ktorí už majú zriadený účet na stránkach https://www.autodoc.sk/, sa nemusia osobitne registrovať aj pre Platformu https://club.autodoc.sk/. Prihlasovacie údaje zo stránok https://www.autodoc.sk/ možno formou jednotného prihlásenia automaticky použiť ako prihlasovacie údaje aj na Platforme https://club.autodoc.sk/.
§ 2 Ponúkané výhody/služby

V rámci používania Platformy ponúka spoločnosť Autodoc správu a údržbu histórie vozidla vo vzťahu k Používateľmi poskytnutým údajom.

Používateľ si môže ako súčasť používania Platformy zapisovať „záznamy do online servisnej knižky“. Tieto záznamy zahŕňajú osobné údaje Používateľa, ako aj údaje o vozidle. Platforma má organizovaný systém online správy údajov o vozidle, ktorý okrem iného obsahuje prehľady o opravách vozidla, harmonogram výmeny súčiastok alebo históriu výmeny oleja.

Používateľ má možnosť uložiť si na Platforme doklady od vozidla v podobe fotografií a skenov.

Platforma predstavuje osobne vedenú „online servisnú knižku“, ktorú si môže prezerať len príslušný Používateľ, teda nie je verejne prístupný.

Autodoc má na platforme integrované videá, ktoré sú uložené v službe YouTube a ktoré možno prehrávať na platforme.

Autodoc používa služby API YouTube na zobrazovanie videí na platforme.

Prístupom k videám a ich prehrávaním používateľ súhlasí s podmienkami služby YouTube (https://www.youtube.com/t/terms).

§ 3 Dostupnosť Platformy
 • 3.1 Spoločnosť Autodoc vynaloží komerčne primerané úsilie, aby Používateľovi poskytovala Platformu bez chýb a výpadkov, a aby v rámci používania Platformy Používateľom zaistila bezchybný prenos prehlásení a iných údajov tak smerom od Používateľa, ako aj pre Používateľa. Spoločnosť Autodoc nie je povinná zaručiť určité funkcie Platformy, najmä pokiaľ ide o jej dostupnosť.
 • 3.2 Spoločnosť Autodoc prevádzkuje Platformu v spojitosti s výhodami, ktoré sa poskytujú veľkému počtu Používateľov, a preto ich sprístupňuje Používateľovi v danej všeobecne poskytovanej verzii. Pokiaľ si zmena Platformy alebo iných výhod vyžiada zmenu týchto Podmienok používania, uplatňuje sa § 13 Podmienok.
 • 3.3 Spoločnosť Autodoc môže pri poskytovaní výhod podľa týchto Podmienok používania alebo v súvislosti s nimi využívať svoje pridružené podniky a tiež akýchkoľvek iných subdodávateľov.
§ 4 Používanie Platformy
 • 4.1 Predmetom zmluvy o používaní je poskytovanie Platformy spoločnosťou Autodoc. Používateľ si vytvorí osobný Používateľský účet, ktorý nie je viditeľný pre ostatných Používateľov ani pre verejnosť.
 • 4.2 Po registrácii poskytne spoločnosť Autodoc Používateľovi prístup k Platforme prostredníctvom Používateľského účtu s použitím prihlasovacích údajov. Používateľ je povinný vždy uchovávať svoje prihlasovacie údaje v tajnosti a bezodkladne informovať spoločnosť Autodoc, ak sa dozvie o akomkoľvek neoprávnenom prístupe.
 • 4.3 Používateľ nebude vykonávať činnosti, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť Platformy Autodoc, a nebude získavať žiadne informácie alebo údaje, ktoré by zasahovali do softvéru Platformy, ani nebude prenášať žiadne vírusy, trójske kone a iný škodlivý softvér.
§ 5 Zodpovednosť
 • 5.1 Pokiaľ ide v prípade Používateľa o spotrebiteľa (§ 13 nemeckého Občianskeho zákonníka (BGB)), sú vylúčené nároky na náhradu škody, s výnimkou omeškania dlžníka alebo nemožnosti plnenia záväzkov dlžníka, za ktoré zodpovedá prevádzkovateľ webovej stránky, v prípade porušenia povinností zo strany prevádzkovateľa stránky alebo jeho poverených osôb alebo zamestnancov z bežnej nedbalosti, okrem prípadov, keď sa takéto porušenie týka povinnosti, ktorej plnenie je zásadným predpokladom riadneho plnenia zmluvy o používaní, a na ktorej dodržanie sa Používateľ môže obvykle spoliehať. S výnimkou úmyselného alebo hrubo nedbalostného konania zo strany prevádzkovateľa stránok a jeho poverených osôb alebo zamestnancov je zodpovednosť prevádzkovateľa stránok obmedzená výškou škody, ktorú je možné zvyčajne predvídať v čase uzavretia zmluvy.
 • 5.2 Pokiaľ ide v prípade Používateľa o podnikateľa (§ 14 nemeckého Občianskeho zákonníka (BGB)), sú vylúčené nároky na náhradu škody bez ohľadu na to, o aký právny základ sa opierajú, v prípade porušenia povinností zo strany prevádzkovateľa stránky alebo jeho poverených osôb alebo zamestnancov z bežnej nedbalosti, okrem prípadov, keď sa takéto porušenie týka povinnosti, ktorej plnenie je zásadným predpokladom riadneho plnenia zmluvy o používaní, a na ktorej dodržanie sa Používateľ môže obvykle spoliehať. S výnimkou úmyselného alebo hrubo nedbalostného konania zo strany prevádzkovateľa stránok a jeho zástupcov alebo poverencov je zodpovednosť prevádzkovateľa stránok obmedzená výškou škody, ktorú bolo možné zvyčajne predvídať v čase uzavretia zmluvy.
 • 5.3 Obmedzenie zodpovednosti podľa bodov 5.1 a 5.2 sa neuplatňuje (i) v rozsahu, v akom zodpovednosť nemožno obmedziť alebo vylúčiť podľa platných právnych predpisov, najmä v súlade s nemeckým zákonom o zodpovednosti za výrobok (ProdHaftG), (ii) v prípade úmyselného alebo hrubo nedbalostného konania, (iii) v prípade zranenia, smrti alebo škôd na zdraví z bežnej nedbalosti, (iv) v prípade zlého úmyslu a (v) v prípade nedodržania dohodnutej záruky.
§ 6 Povinnosti Používateľa a zodpovednosť za zverejnený obsah
 • 6.1 Spoločnosť Autodoc rešpektuje duševné vlastníctvo iných osôb a to isté žiada aj od svojich Používateľov.
 • 6.2 Používateľ musí zaistiť, aby zverejňovaním obsahu neporušoval práva iných osôb (napr. porušovanie autorských práv a ochranných známok, porušovanie osobnostných práv, porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže).
 • 6.3 So zreteľom na korektné používanie fóra Autodoc Club v súlade so zákonom je pri zverejňovaní príspevkov a iného obsahu zakázané najmä (zoznam nie je úplný):
  • zverejňovať osobné údaje iných osôb, ako je napríklad meno, adresa, povolanie, telefónne číslo alebo e-mailová adresa,
  • zverejňovať na fóre Autodoc Club e-mailovú a písomnú korešpondenciu, ako aj inú osobnú písomnú komunikáciu, ktorá podlieha zásadám dôvernosti,
  • zverejňovať rasistické, pornografické, mládež ohrozujúce, násilie oslavujúce alebo inak protiprávne či nemorálne príspevky a obsah, ako aj zverejňovať odkazy na takýto obsah na internete,
  • porušovať platné zákony a nabádať na porušovanie zákonov, ako aj zverejňovať odkazy na takéto príspevky a obsah,
  • zverejňovať na fóre Autodoc Club nepravdivé tvrdenia, urážky či iný hanlivý obsah a tiež všeobecne iné nevhodné správanie na fóre (obscénne, agresívne, provokatívne, atď.),
  • zverejňovať príspevky a iný obsah, ktorý môže vzbudzovať dojem, že autor je zamestnancom spoločnosti AUTODOC SE,
  • zverejňovať fotografie a videosúbory bez predchádzajúceho súhlasu všetkých na nich zobrazených a zachytených osôb so zverejnením na fóre Autodoc Club,
  • všetky druhy komerčného využitia fóra Autodoc Club, najmä na reklamu alebo zverejňovanie odkazov na produkty či služby mimo siete Autodoc,
  • zverejňovať vyhľadávacie dotazy a iné príspevky priamo súvisiace s obchodmi a službami mimo siete Autodoc.
 • 6.4 Spoločnosť Autodoc je oprávnená mazať alebo deaktivovať obsah zverejnený Používateľom, ak tento porušuje práva iných osôb alebo ak si iné osoby uplatnia nároky z dôvodu porušenia práv, ktorých opodstatnenosť nemožno zjavne vylúčiť.
 • 6.5 Spoločnosť Autodoc nezodpovedá za správnosť, kvalitu, úplnosť, spoľahlivosť, povahu ani vernosť obsahu, ktorý zverejňujú používatelia. Tento obsah nevyjadruje názory spoločnosti Autodoc. Spoločnosť Autodoc výslovne nepovažuje Používateľmi zverejnený obsah za svoj vlastný.
 • 6.6 Ak sa spoločnosť Autodoc dozvie o možnom porušení práv z titulu obsahu zverejneného Používateľom, Používateľa o tom bezodkladne písomne upovedomí.
§ 7 Vylúčenie zodpovednosti za rady a odporúčania

Pokiaľ sa na tejto Platforme poskytujú rady alebo odporúčania akéhokoľvek druhu, spoločnosť Autodoc nie je povinná uhradiť žiadnu škodu, ktorá vznikne z uplatnenia takejto rady alebo odporúčania; tým nie je dotknutá žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek zmluvného vzťahu, protiprávneho konania alebo z iného právneho predpisu.

§ 8 Odškodnenie

Používateľ týmto vyhlasuje, že odškodní spoločnosť Autodoc, pridružené podniky spoločnosti Autodoc a zamestnancov, pracovníkov, zástupcov, majiteľov a poverencov spoločnosti Autodoc a pridružených podnikov spoločnosti Autodoc a na prvé požiadanie ich zbaví zodpovednosti za nároky alebo požiadavky akéhokoľvek druhu vznesené inými osobami na základe alebo v súvislosti s obsahom, ktorý Používateľ uloží, zverejní a/alebo prenesie v rámci služieb Autodoc, alebo ktorý vznikne na základe používania služieb alebo na základe porušenia týchto Podmienok používania alebo práv iných osôb Používateľom. To zahŕňa vo všetkých prípadoch tiež primerané poplatky za právne služby a súdne trovy.

§ 9 Ochranné známky a práva k priemyselnému vlastníctvu spoločnosti Autodoc

Používateľ berie na vedomie, že všetky práva týkajúce sa ponuky spoločnosti Autodoc a označení, vrátane prípadne sa uplatňujúcich ochranných známok, patentov, autorských a licenčných práv alebo iných práv, ako aj obdobných právnych titulov vo vzťahu k Používateľovi, patria výlučne spoločnosti Autodoc a Používateľ nebude tieto práva používať ani odstraňovať odkazy na vlastníctvo týchto práv spoločnosťou Autodoc bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti Autodoc. Používateľ nesmie najmä používať ochrannú známku Autodoc, kopírovať, upravovať a dekompilovať softvér ani z neho vytvárať odvodené diela, ani sa pokúšať odhaliť zdrojový kód softvéru či predávať, postupovať, sublicencovať alebo prenášať akékoľvek práva na softvér a ani si neodôvodnene privlastňovať žiadne práva. Aby sa zamedzilo nejasnostiam, vyššie uvedené sa nevzťahuje na vlastný obsah Používateľa.

§ 10 Lehota platnosti a ukončenie
 • 10.1 Zmluva o registrácii účtu sa uzatvára na neurčitý čas.
 • 10.2 Používateľ môže zmluvu o registrácii účtu kedykoľvek ukončiť bez výpovednej lehoty. Spoločnosť Autodoc môže zmluvu o registrácii účtu riadne vypovedať s dvojtýždňovou výpovednou lehotou. Tým zostáva nedotknuté právo ukončiť zmluvu bez výpovednej lehoty z dobrého dôvodu. Spoločnosť Autodoc môže vypovedať zmluvu o registrácii účtu bez výpovednej lehoty najmä vtedy, ak:
  • Používateľ pri registrácii uvedie nesprávne alebo neúplné údaje,
  • Používateľ opakovane porušuje ďalšie zmluvné povinnosti a neprestane ich porušovať ani po upozornení zo strany spoločnosti Autodoc.
 • 10.3 Ak spoločnosť Autodoc vypovedala zmluvu, Používateľ nemá nárok na vytvorenie nového účtu, a to ani pod iným menom alebo označením.
 • 10.4 Každé oznámenie o ukončení zmluvy musí byť písomné. Oznámenia o ukončení zmluvy zaslané elektronickou poštou sa považujú za dodržanie písomnej podoby.
§ 11 Blokovanie

Spoločnosť Autodoc je oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia úplne alebo čiastočne zablokovať Používateľovi možnosť používať Platformu, ak jestvujú faktmi podložené indície, že Používateľ porušil tieto Podmienky používania, alebo ak je takéto zablokovanie nevyhnutné z dôvodu právnych požiadaviek alebo na objasnenie možného porušenia právnych predpisov.

§ 12 Ochrana osobných údajov

Využívanie služieb spoločnosti Autodoc je dobrovoľné. Využívanie všetkých funkcií internetovej Platformy https://club.autodoc.sk/ však nie je možné bez poskytnutia osobných údajov, respektíve poskytnutia anonymizovaných údajov.

Spoločnosť Autodoc dodrží príslušné, v danom čase platné ustanovenia o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sa neposkytnú iným Používateľom. Ďalšie informácie o povahe a účele zhromažďovania, spracovania a používania vyžadovaných osobných údajov je možné nájsť v Pravidlách ochrany osobných údajov.

§ 13 Zmeny zmluvy

Podmienky používania v znení platnom v čase uzatvorenia zmluvy sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o používaní medzi Používateľom a spoločnosťou Autodoc. Aktuálne platná verzia Podmienok používania je vždy k dispozícii na internetových stránkach spoločnosti Autodoc na adrese https://club.autodoc.sk/services/obchodne-podmienky. Spoločnosť Autodoc je pritom oprávnená meniť a upravovať Podmienky používania s účinnosťou do budúcnosti. V takom prípade o tom spoločnosť Autodoc upovedomí Používateľa písomne alebo v textovej podobe štyri týždne pred plánovaným nadobudnutím platnosti aktualizovaných Podmienok používania. Ak v tejto lehote nebude vznesená žiadna námietka alebo ak Používateľ so zmenami vopred výslovne alebo aktívnym používaním súhlasí, platia Podmienky používania v ich aktualizovanej verzii. Ak Používateľ vznesie proti zmene námietku v rámci uvedenej lehoty v textovej podobe (postačuje e-mailom), zmluva o používaní bude ďalej pokračovať podľa doterajších Podmienok používania. Tým zostávajú nedotknuté práva Používateľa a spoločnosti Autodoc na ukončenie zmluvy.

§ 14 Riešenie sporov online: informácie podľa čl. 14 ods. 1 nariadenia 2013/524/EÚ o riešení spotrebiteľských sporov

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (ODR), ktorú možno nájsť na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Naša spoločnosť v zásade nie je ochotná a ani povinná zúčastniť sa na konaní na riešenie sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.

§ 15 Spotrebiteľské rozhodcovské konanie: informácie podľa § 36 nemeckého zákona o riešení spotrebiteľských sporov (VSBG)

Nezúčastňujeme sa na konaní na riešenie sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou. Napriek tomu sme zo zákona povinní odkázať vás na vecne príslušnú spotrebiteľskú arbitrážnu komisiu, ktorou je: Universalschlichtungsstelle des Bundes Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Nemecko, telefón: 07851/795 79 40, fax: 07851/795 79 41, e-mail: [email protected], internet: www.verbraucher-schlichter.de.

§ 16 Záverečné ustanovenia
 • 16.1 Pokiaľ ide v prípade Používateľa o podnikateľa (§ 14 nemeckého Občianskeho zákonníka (BGB)), uplatňuje sa právo Spolkovej republiky Nemecko s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Pre spotrebiteľov to platí len vtedy, ak s tým nie sú v rozpore žiadne kogentné zákonné ustanovenia (napríklad ustanovenia o ochrane spotrebiteľa) právneho poriadku štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklý pobyt.
 • 16.2 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace spadajú do výhradnej súdnej príslušnosti mesta Berlín za predpokladu, že zmluvné strany sú podnikateľské subjekty alebo nemajú súdnu príslušnosť v Nemecku ani v inom členskom štáte EÚ, alebo po nadobudnutí účinnosti týchto Podmienok používania presunuli svoje trvalé bydlisko do zahraničia, alebo ich bydlisko či obvyklé miesto pobytu nie je v čase podania žaloby známe.
 • 16.3 Ak sa jedno alebo viacero ustanovení Podmienok používania ukáže alebo stane neplatným alebo nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na ostatné ustanovenia Podmienok používania. Takéto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenia sa nahradia ustanoveniami zo zákona, pokiaľ sa tieto uplatňujú.